Zmluva o poskytovaní služby uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. v pl.zn.

 

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je  úprava a konkretizácia práv a povinností zmluvných strán v záujme minimalizácie nejasností, pochybností a rozporov pri  zabezpečení a realizácií   praktického kurzu  Diastáza metodikou cvičenia CORRECT body system, ktorým jeho zakladateľka a autora Monika Šrenkelová, dipl. fyzioterapeutka , špecialistka na popôrodnú diastázu,   pomenovala súbor cvikov na stiahnutie diastázy pri zapojení správneho dýchania, svalov panvového dna, svalov chrbta a svalov brucha – teda hlbokého stabilizačného systému HSS.

CORRECT body system je liečebná metodika, založená na princípoch biomechaniky s využitím intraabdomináôneho tlaku s následným aktivovaním správnych svalových skupín. Je to metodika, pomocou ktorej sa riešia ťažké brušné patológie, vrodené alebo získané brušné insuficiencie ako napr. dg. diastasis recti abdominis ( popôrodná diastáza ), stavy po brušných operáciách, chorobné stavy chrbtice, napr. skolióza.

 

Poskytovateľ výslovne prehlasuje, že konateľ spoločnosti Monika Šrenkelová je majiteľom ochrannej známky Monika Šrenkelová CORRECT body system, zapísanej v registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva SR.

 

Základné ustanovenia

 Praktický kurz DIASTÁZA je ucelený 3 až 5- dňový kurz  vedený  Monikou  Šrenkelovou – Rehab Women – špecialistkou na popôrodnú fyzioterapiu.

Dňom odoslania Prihlášky na kurz vzniká medzi objednávateľom a poskytovateľom zmluvný vzťah, ktorý sa riadi Všeobecnými obchodnými  podmienkami tvoriacimi neoddeliteľnú súčasť  prihlášky na kurz  a ustanoveniami tejto zmluvy.

Prihláška na kurz je vyhotovená a odoslaná z internetovej stránky poskytovateľa  www.rehabwomen.com,

Kurz uvedený v prihláške je organizovaný poskytovateľom, termín a dĺžka trvania konkrétneho kurzu sú uvedené v prihláške na kurz, objednávateľ sa zaväzuje nastúpiť na kurz a zaplatiť poskytovateľovi cenu kurzu vo výške uvedenej v Prihláške na kurz.

Cena uvedená v prihláške na kurz je konečná, poskytovateľ nie je platcom DPH, právo na zaplatenie ceny kurzu vznikne poskytovateľovi dňom odoslania prihlášky na kurz objednávateľom kurzu , splatnosť ceny je uvedená v Prihláške na kurz, najneskôr však do termínu začiatku kurzu. Platobné podmienky sú bližšie uvedené  vo všeobecných obchodných podmienkach poskytovateľa.

Pred praktickým kurzom DIASTÁZA poskytovateľ zabezpečí prednášku   na tému čo je diastáza a prečo vzniká a či jej možno predchádzať, nesprávne stereotypy a chybné držanie tela, strava a diastáza – ako spolu súvisia,  jedná sa o interaktívnu prednášku, obsah ktorej nie je fixne stanovený, prednášajúci reaguje na otázky účastníčok kurzu, prednášku sa doporučuje absolvovať, jej súčasťou je diagnostika jednotlivých účastníčok, ktorá slúži pre užší výber do praktického kurzu, v tehotenstve sa diagnostika neprevádza.

Účastníčky po pôrode môžu kurz absolvovať vždy po kontrole šestonedelia , ak rodili cisárskym rezom je potrebné skontrolovať jazvu na maternici USG ošetrujúcim lekárom účastníčky kurzu.

Objednávateľ  pred zaradením do kurzu je povinný informovať  poskytovateľa o svojom zdravotnom stave.  

Pred zaradením do kurzu je potrebná diagnostika, najvhodnejšia je   osobná, ak táto nie je možná, je potrebné zaslať foto postavy od ramien do polovice stehien – pohľad spredu a zboku na mailovú adresu monika.srenkelova@gmail.com.

Diagnostika a konzultácia je spoplatnená, cena je uvedená v cenníku, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

v cene sú zahrnuté pomôcky , s ktorými na kurze účastníčky pracujú – brožúrka s cvikmi,  ktoré po skončení kurzu zostávajú účastníčkam kurzu .

Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude vyhotovovať z priebehu školenia z prednášok poskytovateľa žiadne audio alebo video záznamy.

Objednávateľ berie na vedomie , že z publikácie, ktorú obdrží na kurze pod názvom  DIASTASIS RECTI ABDOMINAL  cviky, obsahujúca praktické cviky na nápravu brušnej patológie, ktorej autorkou je pani Monika Šrekelová, fyzioterapeutka  nemôže byť predmetom jej šírenia za účelom zárobkovej činnosti objednávateľa.

Objednávateľ berie na vedomie, že absolvovaním kurzu sa nestáva lektorom.

 

Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany konštatujú, že je v ich spoločnom a najlepšom záujme obmedziť použitie a uvoľnenie  alebo iné sprístupnenie informácií, ktoré nie sú bežne dostupné a ktoré boli získané výlučne na kurze DIASTÁZA  metodikou cvičenia CORECCT body system  tretím osobám a to najmä spôsobom, že  tieto budú šírené a publikované vo vlastnom mene objednávateľa alebo na jeho vlastný účet vykonávaním vlastnej samostatnej činnosti   objednávateľa ( s metodikou cvičenia CORRECT body system ) pre ďalšie tretie osoby .

Poskytovateľ je oprávnený požadovať, aby osoba, ktorá porušila tieto osobitné ustanovenia, vydala prospech z tejto činnosti v prospech poskytovateľa ,  právo  na náhradu škody poskytovateľa tým nie je dotknuté.

Tieto práva treba uplatniť u zodpovednej osoby  do troch mesiacov odo dňa, keď sa poskytovateľ o tejto skutočnosti dozvedel, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku, v opačnom prípade tieto práva zanikajú.

V prípade, že objednávateľ poruší zmluvnú povinnosť uvedenú v  ustanovení tohto článku zmluvy, tak je povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu v sume 30.000.- EUR., slovom : tridsať tisíc eur. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa popri zmluvnej pokute aj náhradu škody spôsobenej porušením vyššie uvedenej povinnosti .

 

Ochrana osobných údajov.

Podľa § 2 písm i) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov,

Prevádzkovateľom   pri spracovaní Vašich osobných údajov je REHAB WOMEN, s.r.o., so sídlom  Muškátova 493/18, Košice – mestská časť Západ 040 11, IČO   50 469 061, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel  Sro, vo vložke č. 39854/V

Spoločnosť REHAB WOMEN, s.r.o.  spracováva osobné údaje osôb – objednávateľov kurzov v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov v spoločnosti  REHAB WOMEN, s.r.o , ktoré sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti , ktoré sú dostupné na internetovej stránke www.rehabwomen.com a ktoré sú spracované výlučne v súlade so zákonom  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady ( EU) 2016679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov .